Privacyverklaring:

 

Diane Vanhaeren, wonende in de Pater Lievenslaan 9/0102 te 3010 Kessel-lo, met ondernemingsnummer 0628.580.685, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Verwerkingsdoeleinden


Diane Vanhaeren verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Deze diensten omvatten voedings- en gezondheidsadvies, advies m.b.t. Bachbloesems en massages.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Leefgewoonten
 • Persoonlijke kenmerken
 • Gezondheidsgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Consumptiegewoonten
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

 

Wij verwerken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het vereiste doeleinde.

In het algemeen gebruiken we uw gegevens:

 • wanneer we uw toestemming verkregen hebben. Het gaat hier om een schriftelijke verklaring , door u ondertekend, waarbij u toestemming geeft de door u bezorgde gezondheidsgegevens te verwerken.
 • in het kader van de uitvoering van uw contract of voor het nemen van maatregelen voor het contract. Bijvoorbeeld: opvolging, telefonisch contact of contact per e-mail, indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • om alle wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven waaraan we onderworpen zijn, met name: uitvoering van de wetgeving (zoals de GDPR) en fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

 

Overmaken aan derden

 

Diane Vanhaeren geeft geen enkele informatie van klanten door aan anderen, ook niet voor commerciële doeleinden. 
 

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende 7 jaar, de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). ( doch uitsluitend de persoonlijke gegevens nodig voor het voldoen aan voornoemde wettelijke en reglementaire verplichtingen. )


 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: diane.vanhaeren@hotmail.com
 

Klacht

 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).